เป็นวิทยากรวิพากษ์ชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์ การประชุมปฎิบัติการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการเปิดชั้นเรียน (BURIRAM OPEN CLASS) วันที่ ๑๔ กัยายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ความคิดเห็น