บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ทำงานบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่การทำ MOU ร่วมกันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 คน และขณะนี้กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นในสถาบัน AIU จำนวน 4 คนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาญี่ปุ่น N1 N2 N3 เพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางผู้บริหารได้ไปเยี่ยมบัณฑิตและดูสถานที่ทำงานจริงที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม 2565 และได้มีการปรับปรุง MOU ให้เหมาะสมในวันที่ 8 กันยายน 2566 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ด้านโอกาสการมีงานทำ และการพัฒนาบัณฑิตระหว่างสถาบัน

ความคิดเห็น