พัฒนากลไกการปฏิบัติงาน และการบูรณาการการลดความเสี่ยงภัยแล้งในระดับพื้นที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความคิดเห็น