เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรม Show and Share วิศวกรสังคม ประสบการณ์
ดี ๆ ที่ส่งเสริมศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

ความคิดเห็น