เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
หัวข้อ การสร้างและจัดการรายวิชา BRU MOOC
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

                                               

ความคิดเห็น