นำนักศึกษาลงพื้นที่บูรณาการการเรียนการสอน ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ความคิดเห็น