รับเชิญเป็นวิทยากร ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) และการเปิดชั้นเรียน (BURIRAM OPEN CLASS) ปี 2566 ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ (Classroom Management) และภาวะผู้นำ (Leadership) ที่มุ่งเนันการทำการศึกษาชั้นเรียน ปรับเปลี่ยนชั้นเรียน การทำงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ในบริบทการจัดการเรียนรู้จริง
วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ความคิดเห็น