การถ่ายทอดการใช้เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเพิ่มช่องทางสู่ตลาดออนไลน์ สำหรับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็น