เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะคะ

ความคิดเห็น