นักศึกษาและคณาจารย์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการเรียนรู้และเพิ่มความเข้าใจในหลากหลายด้านของวิทยาศาสตร์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์สามารถแสดงผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ และสามารถแนะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรและประชาชนที่เข้าร่วมงานได้

ในกิจกรรมนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดแสดงทดลองการทำสมการทางคณิตศาสตร์ เกมและปริศนาทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสนุกและน่าสนใจในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการจัดแถลงข้อมูลเกี่ยวกับคณะคณิตศาสตร์และโอกาสการศึกษาที่มีอยู่ในสาขานี้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและขยายความคิดให้กับนักศึกษาที่กำลังเริ่มต้นก้าวสู่การศึกษาสู่ระดับสูงขึ้น

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนได้มาเรียนรู้และสนุกสนานกับโลกของวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ทำให้คนรู้จักและเข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันและในสังคมที่ก้าวไปข้างหน้า

Students and faculty members of the Mathematics Department Faculty of Science Buriram Rajabhat University Participated in the National Science Week activities on 15-16 August 2023 with the goal of enhancing learning and increasing understanding of various aspects of science for all participants.

National Science Week events are events held across the country to raise awareness and enhance understanding of science. that plays an important role in the development of the nation It is also an opportunity for mathematics students and faculty to showcase their research. exchange knowledge and able to introduce scientific knowledge to personnel and the public attending the event

In this activity, the Department of Mathematics exhibited experiments on making mathematical equations. Math games and puzzles To enhance the fun and interest in learning. In addition, an informational statement on the Faculty of Mathematics and the educational opportunities available in this field is also provided. In order to inspire and expand ideas for students who are beginning to step into higher education.

The 2023 National Science Week event at Buriram Rajabhat University is an opportunity for students and the public to learn and enjoy the world of science. and make people know and understand the importance of science in daily life and in a society that moves forward

ความคิดเห็น