นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 2.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 และ 3.โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยา ผลการนิเทศพบว่า นักศึกษามีจิตอาสาเสียสละ ตั้งใจช่วยเหลืองานที่โรงเรียน

ความคิดเห็น