ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ บริเวณ BRU Dome

ความคิดเห็น