เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Hybrid Active  Learning และ Learning Management System โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น