วันที่ 7-31 สิงหาคม 2566เป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ม. 1 และ ม. 2

ความคิดเห็น