วันที่ 10 มิ.ย. 2566 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง เพลง ดนตรี คำคล้องจอง : เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุกในห้องเรียนปฐมวัย จัดโดย บริษัทพัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด (ออนไลน์)

ความคิดเห็น