วันที่ 24 ส.ค. 2566 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย นางภัทลีย์ ปรัชญาพันธ์ และนางสาวศศกมล บูรัชฏะ จัดโดย OEC NEWS สภาการศึกษา (ออนไลน์)

ความคิดเห็น