การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามการทำงานของโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติโดยใช้บอร์ด Arduino ESP8266 ร่วมกับแอปพลิเคชัน Blynk (A Development of an Automated Hydroponics Greenhouse Smart Control and Monitoring System using Arduino ESP8266 board with Blynk Application)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติโดยการนำเอาเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้กับร่วมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ESP8266 ที่สามารถควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน Blynk และผู้วิจัยศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติเพื่อควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊ค ได้แก่ ความเข้มของแสงไฟ อุณหภูมิโรงเรือน และความชื้น ซึ่งอุปกรณ์ในแต่ละส่วนจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างผักที่ปลูกในระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติกับผักที่ปลูกในระบบแบบปกติ

ผลการวิจัยพบว่าระบบและโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ที่พัฒนาขึ้นสามารถให้ผลผลิตสูงกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าระบบปลูกแบบปกติ โดยระบบควบคุมโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ที่ออกแบบสามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดได้อย่างคงที่และแม่นยำกว่า ผลวิจัยพบว่า ผักในโรงเรือนมีน้ำหนักเฉลี่ย 54.01 กรัม ซึ่งมากกว่าผักที่ปลูกแบบปกติ 16.67 กรัม มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.10 ความสูง ความกว้างของทรงพุ่ม จำนวนใบ และความยาวของรากของผักสลัดเรดโอ๊คจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าการปลูกในระบบปกติ

คำสำคัญ: โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์, ระบบ NFT, เซ็นเซอร์วัดแสง, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

ABSTARCT

This research aims to study and develop automated greenhouse smart control and monitoring system using Arduino ESP8266 board with Blynk application that can be controlled and displayed and transfered data through the Blynk application. Researchers also studied the optimal environment for planting Red-Oak in NFT system and monitoring factors affecting the growth of Red-Oak, including light intensity, greenhouse temperature and humidity. We used Arduino ESP8266 microcontroller board to control and monitor data from sensors as mentioned. We also compared yields between vegetables grown in automated hydroponics growing systems and those grown in normal systems.

The results showed that developed hydroponic systems and greenhouses can provide higher yields and take less time than normal planting systems, with designed hydroponic greenhouse control systems able to control factors affecting Red-Oak growth more steadily and more accurately. Research revealed that greenhouse vegetables weight showed an average of 54.01 grams (S.D. =2.10), which was greater than normally grown vegetables. The weight width of the bush, the number of leaves and the length of the roots of Red-Oak grow better than those grown in a normal system.

Keywords: Hydroponics greenhouse, NFT system, Light sensor, Temperature  and Humidity sensor

ความคิดเห็น