ครามเป็นพืชที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญา และมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ  ครามแปลงนี้เป็นแปลงสาธิต โครงการวิจัย FF66 ที่ทีมวิจัย (อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปร่วมกับอาจารย์สาขานวัตกรรมการแปรรูปอาหาร มรภ.บุรีรัมย์) ร่วมกลุ่มทอผ้าชุมชนเขาคอก ร่วมกันได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมของโครงการแปลงสาธิต เพื่อส่งเสริมพื้นที่ชุมชนปลูกครามสู่การผลิตสีคราม และเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเนื้อครามเพื่องานหัตถกรรมมัดย้อมของกลุ่มทอผ้าในชุมชน  ปลูกเมื่อปลายเดือนมีนาคม ได้เมล็ดพันธุ์จากศูนย์เรียนรู้คราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลฯ เป็นครามบ้าน หรือ ครามเลี้ยง พันธุ์ฝักงอ และฝักตรง ปลูกแบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยคอก crop แรกอายุแปลง 5 เดือน ต้นครามสูงเกือบท่วมหัว พวกเราจึงเก็บเกี่ยวและร่วมทำเนื้อครามกับชุมชน เนื้อครามจึงเป็นกิจกรรมต้นทางของห่วงโซ่อุปาทานที่มีความสำคัญเป็นการนำสีครามจากเนื้อครามที่มีคุณภาพมาใช้ในการย้อมวัตถุดิบหรืองานศิลปะอื่นๆ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

 

 

 

ความคิดเห็น