วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. คณะกรรมการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยที่ 3 คณะครุศาสตร์ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 -2564

ความคิดเห็น