ลงพื้นที่และดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการความรู้การแปรรูปกล้วยน้ำว้าดิบเพื่อยกระดับอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกล้วยบ้านแสนสุข ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น