เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการ นอกสถานที่เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูลเบื้องต้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่ 28-28 สิงหาคม 2566 อบต.หินลาด  ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
บรรยาย:ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น)

ความคิดเห็น