ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรสาขาวิชาสถิติและวิทยาการสารสนเทศ 
วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ความคิดเห็น