นายคชาธร วงศ์นิมิตร (ผู้ดูแลนักศึกษา)

ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 4 คน ณ งานอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ

ด้วยในการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาจะมีการฝึกประสบกราณ์งานในสำนักงานจริง

ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ จึงได้ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ ที่งานอนุรักษ์พลังงาน

ช่วงเดือน สิงหาคม และ กันยายน 2566 นี้

 

ความคิดเห็น