สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนทวีกูล และอาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ ขอบพระคุณท่านทั้ง 3 อย่างสูง

ความคิดเห็น