วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2565 ผลประเมินได้ 4.20 คะแนน

ความคิดเห็น