ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม Microsoft power BI
วันที่ 17 ส.ค. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาจัดการข้อมูลธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Power BI

ความคิดเห็น