เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2565  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น