วันที่ 5 สิงหาคม 2566 PLC คัดเลือกตัวแทนสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้คุณครูแต่ละคนนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือก Best Practice สำหรับเสนอในห้องรวมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ความคิดเห็น