วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 PLC การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้คุณครูแต่ละคนนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือก Best Practice ตัวแทนสายนิเทศ

ความคิดเห็น