วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ” โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยพร สีสันต์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นและวิทยากรแนะนำแนวทาง ร่วมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดทำหลักสูตร

ความคิดเห็น