วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดอ่านทำนองเสนาะ  โครงการโครงการวันภาษาไทย  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยดปิดโอกาศใหนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี

โดยมีเกณฑ์การแข่งขันทำนองเสนาะ ดังนี

1. บุคลิกภาพและกิริยามารยาท 5 คะแนน

2. ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี 35 คะแนน

3. คุณภาพของเสียง 10 คะแนน

4. ความถูกต้องของทำนอง 20 คะแนน

5. การสื่ออารมณ์ 20 คะแนน

6. กลวิธีลีลาในการนำเสนอ 10 คะแนน

ความคิดเห็น