วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ชีพครู ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงเช้า มีการตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษา รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Heart Skills: ทักษะดูแลใจในวิชาชีพครู” โดยอาจารย์กลุ่มจิตวิทยาฯ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ช่วงบ่าย นักศึกษาพบปะอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อรับคำแนะนำ ปรึกษา และสะท้อนการฝึกสอนในสถานศึกษาในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ณ ลานชั้น 4 อาคาร 19 สิริวิชญากร คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น