นิทรรศการนําเสนอและแสดงผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2566
คณะครุศาสตร์ ติดตามการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2566 ระยะปลายน้ํา ในรูปแบบนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โถง ชั้น 1 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น