3-4 ก.ค.2566 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการด้วยระบบ ChatGPT, AI-Suit

ความคิดเห็น