เข้าร่วมโครงการการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เริ่มการผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
13 กรกฎาคม 2566 ณ BRU STUDIO
มหาวิทยาลัยราชถัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น