เข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น