นายคชาธร วงศ์นิมิตร งานอนุรักษ์พลังงาน

ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา ประจำปี2566

จำนวน 4 คน จากสาขาวิชชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 40 ชั่วโมง

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเกิดทักษะการเรียนรู้จากหน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์จริง

ก่อนออกฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรของสาขาในภาคเรียนถัดไป

 

ความคิดเห็น