วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เข้าอบรมการจัดทำลายมือดิจิทัลสำหรับหัวหน้าสาขาวิชา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3

ความคิดเห็น