บทความเรื่อง  เรื่องเล่าของ ‘อมรา’: การช่วงชิงอำนาจในภาพยนตร์เรื่อง “มายาพิศวง” (Six Characters)  ตีพิมพ์ใน คอมลัมน์ “คิดแตกฟอง”  ในจุลสาร ฦาไทย ฉบับที่ 6 (มิถุนายน) ปี 2566

ความคิดเห็น