5 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมอบรม การใช้ ChatGPT และชุดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างบทความวิชาการ จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น