ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด กรรมการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับคณาจารย์ผู้สอน) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็น