ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด กรรมการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษาพิการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2566 โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จ.ชลบุรี และ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็น