ประชุมแนวทางการดำเนินงานลูกข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการส่งเสริมและประสาน การใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ความคิดเห็น