งานวิจัยและบริการวิชาการ##รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น