วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรฯ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 2 อาคาร 19 ชั้น 2

ในการประชุมมีการสรุป เสนอแนะกิจกรรมที่ผ่านมา มีการแนะนำอนุกรรมการสโมสรฯ และให้แต่ละสาขารายงานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสาขาวิชา อีกทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้กำลังใจ ข้อเสนอแนะ ร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ความคิดเห็น