15 มิย 66 นำนักศึกษาเข้าทำกิจกรรมค้นคว้า และทัศนศึกษาในห้องสมุด (ศูนย์บรรณราชนครินทร์) เป็นกิจกรรมการค้นหาเอกสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรณารักษ์และนักศึกษาสาขาบรรณารักษ์ ให้การต้อนรับและแนะนำการใช้บริการ

ความคิดเห็น