เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ข้าพเจ้าได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น