เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนางรอง ขอบขอบพระคุณโรงพยาบาลนางรองที่ให้เกียรติรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ไปฝึกงานนะคะ

ความคิดเห็น