เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานระยะกลางน้ำและปลายน้ำ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้าพเจ้านำเสนอโครงการวิศวกรสังคม ซึ่งเกิดประโยชน์กับนีกศึกษามาก

ความคิดเห็น