วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ TPCK  ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ณ ห้องประชุมเพื่องฟ้า ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น